cpanel چیست؟

cpanel چیست؟

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ، در وﻫﻠﮥ اول ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ و داﻣﻨﻪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮ داﻣﻨﻪ دارای ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ داﻣﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آن ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ داده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ وﻣﯽ ﺗﻮاﻧید وارد ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺷﺪه و داﻣﻨﮥ ﺧﻮد را ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿـﺪ . (ﻣﻨﻈـﻮر از داﻣﻨـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧﺸـﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﺳـﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳـﺖ؛ ﻣﺜـﻞ ho3ting.com) ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﺎﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ! ﻫﺎﺳﺖ ﺑـﺮای راه اﻧـﺪازی ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ. ﻫﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﻀﺎ روی ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮور دارای ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎی ﺧﺎﺻـﯽ اﺳـﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. ﻫﺎﺳﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺎﺳﺖ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺳﺎده ای ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای را دارﯾﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻫﺎﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗـﺎ ﺣﺮﻓـﻪ ای اﺳﺖ. ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن اﺗﮑﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﻣﺎ از ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد ﮐﻪ دارای کنترل پنل Cpanel است . ﭘﺲ ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اﻣﮑـﺎن ﺑﺎرﮔـﺬاری ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺜﻼً ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿـﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﻨﺪوﻗﺶ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﻣﻨﮥ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ را ﺑﺴﺎزﯾﺪ. ﻣﺜﻼً ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ho3ting.com داﻣﻨﮥ ﺳﺎﯾﺖ Cpanel شما ﻫﺴـت. در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ از اﺑﺰارﻫـﺎی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﺻـﻮرت
info@ho3ting.com اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﯾﮏ ﺣﺴﺎب اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾـﺎدی را ﻣﯽﺘﻮاﻧﯿﻢ آن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ که اگر بتواﻧﯿﻢ با تمامی انها به صورت کامل کار کنیم می توانیم ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

مطالعه بیشتر
نحوه فعال سازی گواهی نامه SSL رایگان بر روی هاست سی پنل

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از cpanel ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞهای دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﻣﮑـﺎن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀـﺎی ﻣﯿﺰﺑـﺎﻧﯽ را ﻣﯽ دهد.اما از انجایی که موضوع ما فقط cpanel است به انها کاری نداریم. مثلا
DirectAdmin را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ های فضای میزبانی است که به پای cpanel ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﻫﻢ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ دارای ﻣﺤـﯿﻂ ﺧﯿﻠـﯽ ﺟﺬاﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮاقع اﻣﮑﺎﻧﺎت cpanel را ندارد. یا اگر هم داشته باشد به سادگی cpanel نمی توان از ان امکانات استفاده کرد.در هر صورت همین قدر کافی است که بدانید که در cpanel در حیطه تجارت هاستینگ بهترین است و البته رایگان هم نیست.ما در این موضوع به چشم یک کاربر نهایی که یک هاست cpanel را خریداری کرده وقصد راه اندازی سایتش را دارد نگاه میکنیم. در غیر این صورت اگر خواسته باشید cpanel را در روی سرور مجازی یا اختصاصی خود (چند گام حرفه ای تر از فضای میزبانی اشتراکی ) برای مدیریت سایت یا سایت های خود نصب کنید حتما باید جواز (لایسنس) ان را خریداری کنید و به هزینه های شما اضافه خواهد کرد.اما زمانی که یک فضای میزبانی اشتراکی را خریداری می کنید نیازی به هزینه جداگانه برای نصب cpanel ندارید.همین که هاست را خریداری می کنید یعنی هزینه cpanel را هم دادید. پس نگران این موضوع نباشید فقط بهترین شرکت ارایه دهنده خدمات میزبانی را انتخاب کرده وهاست خود را از آن تهیه کنید و اماده باشید تا در قسمت های بعدی این موضوع به بخش های مختلف cpanel رفته و شما را با انها اشنا کنیم .

مطالعه بیشتر
مبانی کار با cpanel

 

 

به این مطلب امتیاز دهید.
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 6 =

بستن
بستن