روش جدید برای گروه هایی که نمیخواهند هزینه ی زیادی برای سرورهای تیم اسپیک پرداخت کنند.

با هزینه کم تر با گروهت در ارتباط باش !

تیم کوچک

ظرفیت نفرات گروه 20 نفر
ترافیک نامحدود
بدون قطعی
حداکثر 3 گروه

تیم متوسط

ترافیک نامحدود
بدون قطعی
40 نفر ظرفیت
حداکثر 4 گروه

تیم بزرگ

ترافیک نامحدود
بدون قطعی
60 نفر ظرفیت با قابلیت ارتقاء تعداد اعضا
حداکثر 6 گروه با قابلیت ارتقاء تعداد گروه ها